ẢNh đại diện

Hoạt động - công tác xã hội

Hoạt động - công tác xã hội

AMECC ỦNG HỘ QUỸ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI MIỀN NAM

Ngày 6/9/2021 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc đã ủng hộ quỹ công tác phòng cống dịch covid-19 ở các tỉnh thành phố phía Nam.

(AMECC ủng hộ quỹ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh)

Bên cạnh đó Amecc Group đã hỗ trợ công tác phòng chống dịch Tỉnh Đồng Nai với số tiền là 50.000.000 đồng, Tỉnh Bình Dương là 50.000.000 đồng, Thành phố Hồ Chí Minh là 100.000.000 đồng và đóng góp 52 tấn lương thực trị giá 255.000.000 đồng. Số tiền trên được CBCNV người lao động tại Công ty tự nguyện đóng góp, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam về việc tham gia ủng hộ công tác phòng, chống COVID-19. Đây là tấm lòng và sự chia sẻ trách nhiệm của CBCNV Công ty với cộng đồng để chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh.

(AMECC ủng hộ quỹ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai)

Amecc mong được đóng góp một chút sức lực của mình để chung tay cùng chính quyền và người dân tỉnh Bắc Giang nhanh chóng đẩy lùi dịch COVID-19.

(AMECC ủng hộ quỹ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tình Bình Dương)

Người viết: P.HCNS

Chia sẻ