ẢNh đại diện

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

THÔNG BÁO LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC 2024

THÔNG BÁO LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC 2024

Ngày: 17-07-2024 | Lượt xem: 35

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC công bố Nghị quyết HĐQT số 03/2024/NQ-HĐQT-AMECC ký ngày 17/07/2024 về việc thông báo lựa chọn CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC là đơn vị độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Xem thêm
THÔNG BÁO BỔ NHIỆM VỊ TRÍ PHÓ TGĐ VÀ CÁC THÔNG BÁO VỀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

THÔNG BÁO BỔ NHIỆM VỊ TRÍ PHÓ TGĐ VÀ CÁC THÔNG BÁO VỀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Ngày: 31-05-2024 | Lượt xem: 237

- Nghị quyết HĐQT số 02/2024/NQ-HĐQT-AMECC ngày 30/05/2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC. Chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC như sau:

Xem thêm
NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Ngày: 31-05-2024 | Lượt xem: 209

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC công bố Nghị quyết, Biên bản và tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Trân trọng cảm ơn

Xem thêm
Thông báo gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Thông báo gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Ngày: 30-03-2024 | Lượt xem: 351

Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT-AMECC

Xem thêm
Biên bản - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Biên bản - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Ngày: 26-05-2023 | Lượt xem: 802

Biên bản - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT-AMECC

Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT-AMECC

Ngày: 04-05-2023 | Lượt xem: 382

Thông qua chương trình và các tài liệu phục vụ cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC, cụ thể như sau:

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT Số: 05/2023/NQ-HĐQT-AMECC ngày 04/04/2023.

Nghị quyết HĐQT Số: 05/2023/NQ-HĐQT-AMECC ngày 04/04/2023.

Ngày: 05-04-2023 | Lượt xem: 353

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật về Nghị quyết của HĐQT thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT Số: 04/2023/NQ-HĐQT-AMECC ngày 27/03/2023

Nghị quyết HĐQT Số: 04/2023/NQ-HĐQT-AMECC ngày 27/03/2023

Ngày: 27-03-2023 | Lượt xem: 308

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật về Nghị quyết của HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, dự kiến tổ chức trước ngày 30/06/2023.

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT Số: 03/2023/NQ-HĐQT-AMECC ngày 21/03/2023

Nghị quyết HĐQT Số: 03/2023/NQ-HĐQT-AMECC ngày 21/03/2023

Ngày: 22-03-2023 | Lượt xem: 335

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật về Nghị quyết của HĐQT thông qua các nội dung chính như sau:

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT Số: 02/2023/NQ-HĐQT-AMECC về việc: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi bổ sung, nội dung đăng ký kinh doanh

Nghị quyết HĐQT Số: 02/2023/NQ-HĐQT-AMECC về việc: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi bổ sung, nội dung đăng ký kinh doanh

Ngày: 25-02-2023 | Lượt xem: 435

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật về Nghị quyết của HĐQT thông qua các nội dung chính như sau:

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT Số: 01/2023/NQ-HĐQT-AMECC

Nghị quyết HĐQT Số: 01/2023/NQ-HĐQT-AMECC

Ngày: 19-01-2023 | Lượt xem: 371

Nghị quyết HĐQT Số: 01/2023/NQ-HĐQT-AMECC về việc: Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2022 (ESOP 202)

Xem thêm
Nghị quyết của HĐQT số 16/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 16/12/2022

Nghị quyết của HĐQT số 16/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 16/12/2022

Ngày: 17-12-2022 | Lượt xem: 404

Ngày 16/12/2022, Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC thực hiện tổ chức cuộc họp HĐQT thống nhất ban hành: Nghị quyết của HĐQT số 16/2022/NQ-HĐQT-AMECC Thông qua các nội dung:

Xem thêm
Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 15/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 28/11/2022

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 15/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 28/11/2022

Ngày: 28-11-2022 | Lượt xem: 314

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc đã thống nhất thông qua nội dung đăng ký thực hiện dự án và triển khai góp vốn đầu tư dự án: Trung tâm Module toàn cầu    

Xem thêm