ẢNh đại diện

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

Ngày: 17-06-2021 | Lượt xem: 454

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

Xem thêm
AMECC - Báo cáo thường niên 2019

AMECC - Báo cáo thường niên 2019

Ngày: 16-04-2020 | Lượt xem: 1675

Báo cáo thường niên 2019

Xem thêm
Báo cáo thường niên 2018

Báo cáo thường niên 2018

Ngày: 15-03-2019 | Lượt xem: 1800

Báo cáo thường niên 2018

Xem thêm
Báo cáo thường niên năm 2017 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Báo cáo thường niên năm 2017 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 11-04-2018 | Lượt xem: 1985

Báo cáo thường niên năm 2017 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
AMECC - Báo cáo thường niên 2016

AMECC - Báo cáo thường niên 2016

Ngày: 15-03-2017 | Lượt xem: 1965

AMECC - Báo cáo thường niên 2016

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2016

AMECC - Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2016

Ngày: 24-01-2017 | Lượt xem: 1944

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban quản lý, điều hành thông qua những công việc chính, cụ thể sau: - Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; - Công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định; - Giám sát các hoạt động đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định; - Công tác xây dựng, ban hành các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền của HDDQT theo quy định của pháp luật;

Xem thêm
AMECC - Báo cáo thường niên năm 2015

AMECC - Báo cáo thường niên năm 2015

Ngày: 15-03-2016 | Lượt xem: 1991

Công ty cổ phần LISEMCO2 - Báo cáo thường niên 2015 (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Xem thêm
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015.

Ngày: 04-02-2016 | Lượt xem: 1728

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015.

Xem thêm
AMECC - Báo cáo thường niên năm 2014

AMECC - Báo cáo thường niên năm 2014

Ngày: 25-03-2015 | Lượt xem: 1968

Công ty cổ phần LISEMCO2 - Báo cáo thường niên 2014 (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Xem thêm
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

Ngày: 25-07-2013 | Lượt xem: 1795

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

Xem thêm
AMECC - Báo cáo thường niên năm 2012

AMECC - Báo cáo thường niên năm 2012

Ngày: 01-04-2013 | Lượt xem: 1673

Công ty cổ phần LISEMCO2 - Báo cáo thường niên 2012 (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Xem thêm
AMECC - Báo cáo thường niên năm 2011

AMECC - Báo cáo thường niên năm 2011

Ngày: 27-03-2012 | Lượt xem: 2104

Công ty cổ phần LISEMCO2 - Báo cáo thường niên 2011 (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Xem thêm