ẢNh đại diện

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên 2022

Báo cáo thường niên 2022

Ngày: 19-04-2023 | Lượt xem: 707

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo thường niên năm 2022

Xem thêm
Báo cáo thường niên 2021

Báo cáo thường niên 2021

Ngày: 19-04-2022 | Lượt xem: 1102

Báo cáo thường niên 2021

Xem thêm
Báo cáo thường niên 2020

Báo cáo thường niên 2020

Ngày: 17-06-2021 | Lượt xem: 1336

Báo cáo thường niên 2020

Xem thêm
AMECC - Báo cáo thường niên 2019

AMECC - Báo cáo thường niên 2019

Ngày: 16-04-2020 | Lượt xem: 2409

Báo cáo thường niên 2019

Xem thêm
Báo cáo thường niên 2018

Báo cáo thường niên 2018

Ngày: 15-03-2019 | Lượt xem: 2317

Báo cáo thường niên 2018

Xem thêm
Báo cáo thường niên năm 2017 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Báo cáo thường niên năm 2017 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 11-04-2018 | Lượt xem: 2498

Báo cáo thường niên năm 2017 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
AMECC - Báo cáo thường niên 2016

AMECC - Báo cáo thường niên 2016

Ngày: 15-03-2017 | Lượt xem: 2345

AMECC - Báo cáo thường niên 2016

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2016

AMECC - Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2016

Ngày: 24-01-2017 | Lượt xem: 2277

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban quản lý, điều hành thông qua những công việc chính, cụ thể sau: - Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; - Công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định; - Giám sát các hoạt động đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định; - Công tác xây dựng, ban hành các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền của HDDQT theo quy định của pháp luật;

Xem thêm
AMECC - Báo cáo thường niên năm 2015

AMECC - Báo cáo thường niên năm 2015

Ngày: 15-03-2016 | Lượt xem: 2352

Công ty cổ phần LISEMCO2 - Báo cáo thường niên 2015 (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Xem thêm
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

Ngày: 04-02-2016 | Lượt xem: 2051

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

Xem thêm
AMECC - Báo cáo thường niên năm 2014

AMECC - Báo cáo thường niên năm 2014

Ngày: 25-03-2015 | Lượt xem: 2429

Công ty cổ phần LISEMCO2 - Báo cáo thường niên 2014 (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Xem thêm
Báo cáo thường niên 2013

Báo cáo thường niên 2013

Ngày: 25-07-2013 | Lượt xem: 2151

Báo cáo thường niên 2013

Xem thêm
AMECC - Báo cáo thường niên năm 2012

AMECC - Báo cáo thường niên năm 2012

Ngày: 01-04-2013 | Lượt xem: 2027

Công ty cổ phần LISEMCO2 - Báo cáo thường niên 2012 (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Xem thêm