ẢNh đại diện

Điều lệ công ty

Điều lệ công ty

Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi ngày 29/03/2023)

Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi ngày 29/03/2023)

Ngày: 30-03-2023 | Lượt xem: 400

Sửa đổi Khoản 2,3, Điều 12 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc như sau:

Xem thêm
CBTT Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi

CBTT Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi

Ngày: 17-11-2022 | Lượt xem: 291

Sửa đổi khoản 1, điều 4 về ngành, nghề kinh doanh tại điều lệ công ty:

Xem thêm
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Ngày: 07-12-2021 | Lượt xem: 478

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Xem thêm
Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 04.01.2020

Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 04.01.2020

Ngày: 04-01-2020 | Lượt xem: 2007

Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 04.01.2020

Xem thêm
Điều lệ tổ chức và hoạt động 11.03.2019

Điều lệ tổ chức và hoạt động 11.03.2019

Ngày: 11-03-2019 | Lượt xem: 1847

Điều lệ tổ chức và hoạt động 11.03.2019

Xem thêm
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty ngày 22.11.2018

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty ngày 22.11.2018

Ngày: 23-11-2018 | Lượt xem: 1739

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty ngày 22.11.2018

Xem thêm
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty ngày 20.05.2018

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty ngày 20.05.2018

Ngày: 21-05-2018 | Lượt xem: 2127

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty ngày 20.05.2018

Xem thêm
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC 16.11.2016

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC 16.11.2016

Ngày: 16-11-2016 | Lượt xem: 2764

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

Xem thêm
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty ngày 17.09.2016

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty ngày 17.09.2016

Ngày: 17-06-2016 | Lượt xem: 1791

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty ngày 17.09.2016

Xem thêm
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty ngày 07.06.2015

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty ngày 07.06.2015

Ngày: 07-06-2015 | Lượt xem: 1860

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty ngày 07.06.2015

Xem thêm
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2008

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2008

Ngày: 01-02-2008 | Lượt xem: 2693

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2008

Xem thêm