ẢNh đại diện

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 (BỔ SUNG)

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 (BỔ SUNG)

Ngày: 18-05-2024 | Lượt xem: 90

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC bổ sung tài liệu phục vụ cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của, cụ thể như sau: -    Bản Sơ yếu lý lịch của Mr. MATSUO KIMIYASU  -    Bản Sơ yếu lý lịch của Mr. NGUYỄN SƠN Hai ứng viên trên đây ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027

Xem thêm
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Ngày: 09-05-2024 | Lượt xem: 121

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được kính gửi Quý Cổ đông các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, sẽ diễn ra vào ngày 30/05/2024.

Xem thêm
GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG

GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG

Ngày: 29-04-2024 | Lượt xem: 2

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Bản Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 1/ Năm 2024 so với Quý 1/ Năm 2023

Xem thêm
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2024

Ngày: 29-04-2024 | Lượt xem: 2

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Bản Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 - Năm 2024

Xem thêm
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 1 NĂM 2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 1 NĂM 2024

Ngày: 29-04-2024 | Lượt xem: 3

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Bản báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1 - Năm 2024 Quý 1/2024, Kết quả Kinh doanh hợp nhất tăng 34% so với Quý 1/2023

Xem thêm
GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG

GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG

Ngày: 29-04-2024 | Lượt xem: 209

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựnó cứ ng AMECC xin được công bố Bản Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 1/ Năm 2024 so với Quý 1/ Năm 2023

Xem thêm
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG

Ngày: 22-04-2024 | Lượt xem: 94

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được kính gửi Quý Cổ đông thông báo về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 - Ngày đăng ký cuối cùng theo Thông báo cũ: 29/04/2024 - Ngày đăng ký cuối cùng điều chỉnh: 02/05/2024

Xem thêm
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

Ngày: 19-04-2024 | Lượt xem: 192

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo thường niên năm 2023.

Xem thêm
ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày: 13-04-2024 | Lượt xem: 131

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được thông báo về Đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông INOUE YUJI. Ông INOUE YUJI xin được từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT kể từ ngày 30/05/2024.

Xem thêm
GIẢI TRÌNH CHO VIỆC ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO TÀI ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023

GIẢI TRÌNH CHO VIỆC ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO TÀI ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023

Ngày: 09-04-2024 | Lượt xem: 241

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Bản giải trình cho việc đính chính Báo cáo tài chính đã được kiểm toán - Năm 2023

Xem thêm
ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023

ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023

Ngày: 09-04-2024 | Lượt xem: 191

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Bản đính chính Báo cáo tài chính Tổng hợp đã được kiểm toán - Năm 2023

Xem thêm
ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023

ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023

Ngày: 09-04-2024 | Lượt xem: 174

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Bản đính chính Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán - Năm 2023

Xem thêm
ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày: 05-04-2024 | Lượt xem: 213

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Trần Ngọc Dương. Ông Trần Ngọc Dương xin được từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT kể từ ngày 30/05/2024.

Xem thêm