ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ VÀ CÁC THÔNG BÁO VỀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ VÀ CÁC THÔNG BÁO VỀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Ngày: 31-05-2024 | Lượt xem: 140

Căn cứ: - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 30/05/2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC; - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ- AMECC ngày 30/05/2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC như sau:

Xem thêm
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 (BỔ SUNG)

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 (BỔ SUNG)

Ngày: 18-05-2024 | Lượt xem: 180

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC bổ sung tài liệu phục vụ cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của, cụ thể như sau: -    Bản Sơ yếu lý lịch của Mr. MATSUO KIMIYASU  -    Bản Sơ yếu lý lịch của Mr. NGUYỄN SƠN Hai ứng viên trên đây ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027

Xem thêm
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Ngày: 09-05-2024 | Lượt xem: 183

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được kính gửi Quý Cổ đông các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, sẽ diễn ra vào ngày 30/05/2024.

Xem thêm
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG

Ngày: 22-04-2024 | Lượt xem: 125

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được kính gửi Quý Cổ đông thông báo về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 - Ngày đăng ký cuối cùng theo Thông báo cũ: 29/04/2024 - Ngày đăng ký cuối cùng điều chỉnh: 02/05/2024

Xem thêm
ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày: 13-04-2024 | Lượt xem: 157

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được thông báo về Đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông INOUE YUJI. Ông INOUE YUJI xin được từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT kể từ ngày 30/05/2024.

Xem thêm
ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày: 05-04-2024 | Lượt xem: 261

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Trần Ngọc Dương. Ông Trần Ngọc Dương xin được từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT kể từ ngày 30/05/2024.

Xem thêm
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Ngày: 30-03-2024 | Lượt xem: 180

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

Xem thêm
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt tăng Vốn điều lệ theo Chương trình lựa chọn cho người LĐ (ESOP)

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt tăng Vốn điều lệ theo Chương trình lựa chọn cho người LĐ (ESOP)

Ngày: 04-12-2023 | Lượt xem: 267

BC TĐSD Vốn thu được từ đợt tăng VĐL theo Chương trình lựa chọn cho người LĐ (ESOP) cho giai đoạn từ 01/02/2023 đến 31/08/2023 đã được kiểm toán

Xem thêm
Báo cáo TĐSD vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Báo cáo TĐSD vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Ngày: 04-12-2023 | Lượt xem: 270

Báo cáo TĐSD vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho giai đoạn từ 20/03/2023 đến 20/09/2023 đã được kiểm toán

Xem thêm
Thông báo về việc ký kết hợp đồng kiểm toán

Thông báo về việc ký kết hợp đồng kiểm toán

Ngày: 26-10-2023 | Lượt xem: 243

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được thông báo về việc ký kết hợp đồng Kiểm toán báo cáo tiến độ sử dụng vốn với CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM – Chi nhánh Hà Nội

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT số 10/QĐ-HĐQT

Nghị quyết HĐQT số 10/QĐ-HĐQT

Ngày: 26-10-2023 | Lượt xem: 243

Nghị quyết HĐQT số 10/QĐ-HĐQT về việc quyết định thành lập Chi nhánh Sơn và Chống ăn mòn AMECC.

Xem thêm
Tái bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Thọ

Tái bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Thọ

Ngày: 01-08-2023 | Lượt xem: 347

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tái bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Thọ, kể từ ngày 31/07/2023, nhiệm kỳ 5 năm.

Xem thêm
Công bố thông tin về việc ký kết HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công bố thông tin về việc ký kết HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ngày: 11-07-2023 | Lượt xem: 284

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC trân trọng thông báo đến Quý cơ quan về việc ký kết hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty, cụ thể như sau:

Xem thêm