ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công Bố Thông Tin về việc Bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát ngày 8/6/2022

Công Bố Thông Tin về việc Bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát ngày 8/6/2022

Ngày: 08-06-2022 | Lượt xem: 86

Công Bố Thông Tin về việc Bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát ngày 8/6/2022

Xem thêm
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ, THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ, THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Ngày: 31-05-2022 | Lượt xem: 140

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ 31/05/2022 Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC trân trọng gửi các Quý cổ đông: 1. Thông báo thay đổi nhân sự 2. Quyết định số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 30/05/2022 miễn nhiệm các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 3. Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ 4. Bản cung cấp thông tin các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 Trân trọng.

Xem thêm
Nghị Quyết Đề Cử Thành Viên HĐQT & BKS

Nghị Quyết Đề Cử Thành Viên HĐQT & BKS

Ngày: 21-05-2022 | Lượt xem: 184

Nghị Quyết Đề Cử Thành Viên HĐQT & BKS

Xem thêm
Nghị Quyết Đề Cử Thành Viên HĐQT & BKS

Nghị Quyết Đề Cử Thành Viên HĐQT & BKS

Ngày: 20-05-2022 | Lượt xem: 992

Nghị Quyết Đề Cử Thành Viên HĐQT & BKS

Xem thêm
HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Ngày: 15-05-2022 | Lượt xem: 55

HƯỠNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Xem thêm
CBTT _ THỐNG NHẤT NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CBTT _ THỐNG NHẤT NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày: 09-05-2022 | Lượt xem: 208

CBTT _ THỐNG NHẤT NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Xem thêm
Thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào ngày 30/05/2022

Thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào ngày 30/05/2022

Ngày: 28-04-2022 | Lượt xem: 108

Thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào ngày 30/05/2022

Xem thêm
Nghị Quyết HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên và Thông báo Ngày chốt quyền cuối cùng.

Nghị Quyết HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên và Thông báo Ngày chốt quyền cuối cùng.

Ngày: 29-03-2022 | Lượt xem: 300

Nghị Quyết HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên và Thông báo Ngày chốt quyền cuối cùng.

Xem thêm
NGHỊ QUYẾT GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

NGHỊ QUYẾT GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày: 25-03-2022 | Lượt xem: 218

NGHỊ QUYẾT GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Xem thêm
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Ngày: 14-02-2022 | Lượt xem: 236

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Xem thêm
BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2021

BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2021

Ngày: 14-02-2022 | Lượt xem: 143

BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2021

Xem thêm
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU, CHỨNG CHỈ

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU, CHỨNG CHỈ

Ngày: 24-12-2021 | Lượt xem: 560

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU, CHỨNG CHỈ

Xem thêm
AMECC - THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

AMECC - THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Ngày: 13-12-2021 | Lượt xem: 243

AMECC - THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Xem thêm