ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

CBTT Thông báo giao dịch của người nội bộ

CBTT Thông báo giao dịch của người nội bộ

Ngày: 01-03-2023 | Lượt xem: 122

CBTT Thông báo giao dịch của người nội bộ

Xem thêm
GCN Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20

GCN Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20

Ngày: 01-03-2023 | Lượt xem: 35

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật bản thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 20

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT Số: 02/2023/NQ-HĐQT-AMECC về việc: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi bổ sung, nội dung đăng ký kinh doanh

Nghị quyết HĐQT Số: 02/2023/NQ-HĐQT-AMECC về việc: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi bổ sung, nội dung đăng ký kinh doanh

Ngày: 25-02-2023 | Lượt xem: 73

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật về Nghị quyết của HĐQT thông qua các nội dung chính như sau:

Xem thêm
Công bố thông tin về Kết quả phát hành cổ phiếu ESOP và Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Công bố thông tin về Kết quả phát hành cổ phiếu ESOP và Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Ngày: 03-02-2023 | Lượt xem: 90

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được CBTT về việc Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết sau khi Báo cáo kết quả Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Xem thêm
Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 4/2022 so với Quý

Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 4/2022 so với Quý

Ngày: 30-01-2023 | Lượt xem: 69

Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 4/2022 so với Quý 4/2021

Xem thêm
Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 4 năm 2022

Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 4 năm 2022

Ngày: 30-01-2023 | Lượt xem: 117

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 4 năm 2022

Xem thêm
Báo cáo tài chính Tổng hợp - Quý 4 năm 2022

Báo cáo tài chính Tổng hợp - Quý 4 năm 2022

Ngày: 30-01-2023 | Lượt xem: 44

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo tài chính Tổng hợp - Quý 4 năm 2022

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT Số: 01/2023/NQ-HĐQT-AMECC

Nghị quyết HĐQT Số: 01/2023/NQ-HĐQT-AMECC

Ngày: 19-01-2023 | Lượt xem: 90

Nghị quyết HĐQT Số: 01/2023/NQ-HĐQT-AMECC về việc: Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2022 (ESOP 202)

Xem thêm
Thông báo cập nhật về phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Thông báo cập nhật về phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Ngày: 07-01-2023 | Lượt xem: 69

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật về Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. Thông báo này thay thế Thông báo phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty số 230/2022/AMECC-TB ngày 19/12/2022..

Xem thêm
CBTT Thông báo điều chỉnh thông tin và gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phần

CBTT Thông báo điều chỉnh thông tin và gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phần

Ngày: 28-12-2022 | Lượt xem: 73

Ngày 28/12/2022, Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC gửi thông báo về việc cần điều chỉnh thông tin và gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty. Công ty sẽ tiếp tục thông báo trong thời gian sớm nhất, sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Xem thêm
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Ngày: 22-12-2022 | Lượt xem: 122

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ: 1. Ông Nguyễn Văn Thọ - Tổng Giám đốc; 2. Ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng GĐ; 3. Ông Nguyễn Hữu Phong - Kế toán trưởng; 4. Bà Đinh Phương Thảo - Người CBTT.

Xem thêm
CBTT Thông báo phát hành cổ phiếu ESOP

CBTT Thông báo phát hành cổ phiếu ESOP

Ngày: 19-12-2022 | Lượt xem: 91

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC thông báo về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

Xem thêm
Thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 13-12-2022 | Lượt xem: 91

UBCKNN thông báo về việc tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty CP CKXD AMECC ở mức 49% là đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP

Xem thêm