ẢNh đại diện

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 2.2023 so với Quý 2.2022

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật bản Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2023 so với Quý 2 năm 2022

Chia sẻ