ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

GCN Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật bản thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 20

Chi tiết thay đổi thông tin: Vốn điều lệ tăng lên 378.358.650.000 đồng (Ba trăm bảy mươi tám tỷ, ba trăm năm mươi tám triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng.) tương ứng 37.835.865 cổ phần.

Chia sẻ