ẢNh đại diện

DỰ ÁN ALDUR GIAI ĐOẠN II

DỰ ÁN ALDUR GIAI ĐOẠN II

MỘT SỐ HÌNH ẢNHDỰ ÁN ALDUR GIAI ĐOẠN II LÀ MỘT TRONG NHỮNG DỰ ÁN TRONG ĐIỂM CỦA AMECC NĂM 2020

KHỐI LƯỢNG DỰ ÁN: 3.732 TẤN 

KHÁCH HÀNG : BHI KOREA

DẠNG SẢN PHẨM:HRSG

Chia sẻ