ẢNh đại diện

DỰ ÁN PEALSON SHIPYARD (BEDPLATE)

DỰ ÁN PEALSON SHIPYARD (BEDPLATE)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH DỰ ÁN PEALSON SHIPYARD (BEDPLATE) LÀ MỘT TRONG NHỮNG DỰ ÁN TRONG ĐIỂM CỦA AMECC NĂM 2021

KHỐI LƯỢNG DỰ ÁN: 226 TẤN 

KHÁCH HÀNG : PEALSON SHIPYARD 

DẠNG SẢN PHẨM: FRAME

Chia sẻ