ẢNh đại diện

Tin tức AMECC

Tin tức AMECC

AMECC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Sáng ngày 16/11/2022, Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC (mã chứng khoán: AMS - UPCOM) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ bất thường năm 2022 phối hợp với FPTS bằng hình thức trực tuyến thông qua website https://ezgsm.fpts.com.vn. Đại hội đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng về việc chào bán cổ phiếu và các nội dung liên quan đến vấn đề bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ban chủ toạ Đại hội ngoài Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị AMECC, ông Nguyễn Văn Thọ - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc AMECC còn có sự tham gia của các thành viên HĐQT tham gia điều hành ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

Trên giao diện Đại hội trực tuyến - bỏ phiếu điện tử, tại tab Biểu quyết – Bầu cử, các cổ đông có thể thao tác bỏ phiếu điện tử cho các nội dung tại Đại hội. ĐHĐCĐ bất thường 2022 có 3 lần biểu quyết và 1 lần bầu cử, cụ thể:

3 lần biểu quyết bao gồm:

+ Lần biểu quyết thứ 1: Thông qua thành phần Ban chủ toạ, Ban kiểm phiếu, chương trình, Quy chế tổ chức và biểu quyết và Quy chế bầu cử.

+ Lần biểu quyết thứ 2: Thông qua các tờ trình Đại hội.

+ Lần biểu quyết thứ 3: Thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ

Và 1 lần bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Công ty đã đăng tải đầy đủ tài liệu họp lên website để mọi người tiện nghiên cứu và có thể theo dõi diến biến cuộc họp tại tab livestream.

Sau khi thông qua Chương trình, ĐHĐCĐ bất thường 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đã nhất trí 100% thông qua các báo cáo và tờ trình về việc chào bán cổ phiếu và bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

+ Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 số 07/2022/TTr-AMS-HĐQT ngày 11 tháng 11 năm 2022;

+ Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 tăng vốn điều lệ (ESOP 2022) số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2022;

+ Tờ trình thông qua thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty số 10/2022/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2022;

+ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2022

Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch HĐQT - Trình bày về Tờ trình Phương án Chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022

Ông Nguyễn Văn Thọ - Tổng Giám đốc, TVHDQT - trình bày về Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 tăng vốn điều lệ (ESOP)

Ông Nguyễn Hữu Phong - Kế Toán Trưởng trình bày Tờ trình thông qua thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty

Ông Lê Minh Tuấn - Phó tổng Giám Đốc, TVHDQT, trình bày các nội dung liên quan đến vấn đề bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Qua quá trình bỏ phiếu bầu cử, ông Inuoe Yuji – thành viên được đề cử bổ sung tham gia thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã trúng cử thành viên HĐQT. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh thành viên HĐQT được căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan. Về hồ sơ ứng viên, Công ty đã tiến hành đối chiếu và đánh giá nhân sự dự kiến bầu Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Cơ khí Xây dựng AMECC đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC và các quy định pháp luật liên quan.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT trao tặng hoa cho thành viên mới của HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ông Inoue Yuji - Thành viên HĐQT - phát biểu với tư cách cương vị mới – Thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Kết thúc Đại hội, bà Đinh Phương Thảo – thay mặt cho Ban thư ký Đại hội đọc Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ. Theo thông báo từ Ban Kiểm phiếu, đã có 99,7225% tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội đồng ý thông qua nội dung Biên bản Đại hội.

Bà Đinh Phương Thảo – thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ

Ông Vũ Đức Huynh – Trưởng Ban Kiểm phiếu – hướng đẫn cách thức biểu quyết, bổ phiếu và đọc kết quả kiểm phiếu

Diễn biến chi tiết tại ĐHCĐ được phát trực tiếp trên kênh Youtube của công ty.

Chia sẻ