ẢNh đại diện

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết của HĐQT số 16/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 16/12/2022

Ngày 16/12/2022, Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC thực hiện tổ chức cuộc họp HĐQT thống nhất ban hành: Nghị quyết của HĐQT số 16/2022/NQ-HĐQT-AMECC Thông qua các nội dung:

- Thông qua thứ tự thực hiện các Phương án chào bán/Phát hành tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 16/11/2022.

- Điều chỉnh phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đã thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 13/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 17/11/2022.

Chia sẻ