ẢNh đại diện

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

THÔNG BÁO BỔ NHIỆM VỊ TRÍ PHÓ TGĐ VÀ CÁC THÔNG BÁO VỀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

- Nghị quyết HĐQT số 02/2024/NQ-HĐQT-AMECC ngày 30/05/2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC như sau:

Bổ nhiệm: Ông TRƯƠNG BÁ MINH

Vị trí: PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phụ trách: Nội chính - Tài chính

 

 

Chia sẻ