ẢNh đại diện

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 15/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 28/11/2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc đã thống nhất thông qua nội dung đăng ký thực hiện dự án và triển khai góp vốn đầu tư dự án: Trung tâm Module toàn cầu

 

 

Chia sẻ