ẢNh đại diện

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết HĐQT Số: 02/2023/NQ-HĐQT-AMECC về việc: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi bổ sung, nội dung đăng ký kinh doanh

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật về Nghị quyết của HĐQT thông qua các nội dung chính như sau:

1. Kết quả của việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 theo biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/11/2022 như sau:

   - Hội đồng quản trị công ty thống nhất phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022. Số lượng cổ phiếu phát hành là 1.206.000 cổ phần (Một triệu hai trăm linh sáu nghìn cổ phần ) tương ứng 12.060.000.000 đồng (Mười hai tỷ không trăm sáu mươi triệu đồng). Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/ cổ phần

    - Sau khi phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022, vốn điều lệ công ty sẽ tăng lên là 378.358.650.000 đồng (Ba trăm bảy mươi tám tỷ, ba trăm năm mươi tám triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng.) tương ứng 37.835.865 cổ phần.

2. Sửa đổi nội dung điều lệ công ty Sửa đổi nội dung tại điểm 2 và 3, Điều 12, Mục 1, Chương V trong Điều lệ Công ty

Chia sẻ