ẢNh đại diện

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết HĐQT Số: 03/2023/NQ-HĐQT-AMECC ngày 21/03/2023

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật về Nghị quyết của HĐQT thông qua các nội dung chính như sau:

1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Phương án đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 16/11/2022;

2. Sửa đổi Khoản 2,3, Điều 12 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Chia sẻ