ẢNh đại diện

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết HĐQT Số: 05/2023/NQ-HĐQT-AMECC ngày 04/04/2023.

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật về Nghị quyết của HĐQT thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): 24/04/2023

2. Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày: 25/05/2023

Địa điểm điều hành Đại hội trực tuyến (dự kiến): Trụ sở Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC, Km35, Quốc lộ số 10, Phường Quốc Tuấn, Quận An Lão, TP, Hải Phòng.

 

Chia sẻ