ẢNh đại diện

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT-AMECC

Thông qua chương trình và các tài liệu phục vụ cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC, cụ thể như sau:

1. Thư mời tham dự Đại hội:

- Thời gian tổ chức: 25/05/2023

- Địa điểm điều hành Đại hội trực tuyến tại Trụ sở chính Công ty

- Km35, Quốc lộ 10, xã Quốc tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải phòng, Việt Nam.

2. Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Mẫu đề cử/ ứng cử; mẫu sơ yếu lý lịch).

3. Mẫu giấy uỷ quyền tham dự Đại hội.

4. Các tài liệu Đại hội.

Chia sẻ