ẢNh đại diện

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 10/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 16/11/2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc đã thống nhất thông qua hiệu chỉnh Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 diễn ra vào ngày 16/11/2022:

1. Thay đổi nội dung Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022

2. Đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị cho thời gi

Chia sẻ