ẢNh đại diện

Điều lệ công ty

Điều lệ công ty

Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi ngày 29/03/2023)

Sửa đổi Khoản 2,3, Điều 12 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc như sau:

Điều 12. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

2. Vốn điều lệ của Công ty hiện nay là 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng). Vốn điều lệ của Công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau (được gọi là cổ phần). Mỗi cổ phần cùng loại đều tạo cho người sở hữu có các quyền, nghĩa vụ lợi ích ngang nhau.

3. Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 60.000.000 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần phổ thông có mệnh giá 10.000 đồng (Mười nghìn đồng Việt Nam).

Chia sẻ