ẢNh đại diện

Gia công chế tạo

Gia công chế tạo

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VẬN TẢI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Phạm vi công việc của AMECC: Gói thầu NW-6 (Hỗ trợ hàng hải- Mua vật tư thiết bị, gia công chế tạo, thi công xây lắp hành lang đường thủy quốc gia số 3(Km 207+000- Km 310+000) ...

 

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VẬN TẢI

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 

Địa điểm: KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án đường thủy nội địa phía Nam (PMU-SIW).

Phạm vi công việc của AMECC:  Gói thầu NW-6 (Hỗ trợ hàng hải- Mua vật tư thiết bị, gia công chế tạo, thi công xây lắp hành lang đường thủy quốc gia  số 3(Km 207+000- Km 310+000)

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ