ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

AMECC - CBTT TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU 2022

Ngày 28/07/2022, Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022.

Danh sách đã được ký và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 28/07/2022 tại đường dẫn: https://amecc.com.vn/cong-bo-thong-tin-170094.html.

Chúng tôi xin cam kết  các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Chia sẻ