ẢNh đại diện

Quy trình tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng

Đơn ứng tuyển

Ứng viên tải form này điền thông tin và gửi email về địa chỉ

Email: huynhvd@ameccjsc.com.vn

Tải link tại đây:

Đơn ứng tuyển

Chia sẻ