ẢNh đại diện

Tin Tức AMECC

Tin Tức AMECC

AMECC - TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Ngày 30/5/2022,Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC (mã chứng khoán: AMS - UPCOM) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phối hợp với FPTS bằng hình thức trực tuyến thông qua website https://ezgsm.fpts.com.vn . Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị.

Đây là năm thứ ba AMECC tiến hành Đại hội theo hình thức trực tuyến, tạo điều kiện cho cổ đông trong và ngoài nước hoàn toàn chủ động trong việc tham gia, theo dõi đại hội, gửi ý kiến và bỏ phiếu biểu quyết.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị AMECC, ông Nguyễn Văn Thọ - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc AMECC cùng các Thành viên HĐQT đã chủ tọa và điều hành ĐHĐCĐ thường niên 2022.

 

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhất trí thông qua một số nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022.

4. Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021.

5. Thông qua Tờ trình kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2022.

6. Thông qua Tờ trình chi trả mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Thư ký HĐQT năm 2022.

7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022.

8. Tờ trình thông qua Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

9. Tờ trình thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

10. Về kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, ứng viên trúng cử chi tiết như sau:

STT

No

Họ và tên

Full name

Tỷ lệ phiếu bầu

Voting Rate

 1.  

Ông/ Mr. Nguyễn Văn Nghĩa

101,03%

 1.  

Ông/ Mr. Nguyễn Văn Thọ

97,22%

 1.  

Ông/ Mr.  Kikugawa Tetsuya

97,12%

 1.  

Ông/ Mr.  Miyota Yukio

97,12%

 1.  

Ông/ Mr. Trần Ngọc Dương

111,75%

 1.  

Ông/ Mr.  Đinh Ngọc Thắng

97,12%

 1.  

Ông/ Mr.  Lê Minh Tuấn

97,12%

 

11. Về kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, ứng viên trúng cử chi tiết như sau:

STT

No

Họ và tên

Full name

Tỷ lệ phiếu bầu

Voting Rate

 1.  

Bà/ Mrs. Phạm Minh Hiếu

99,76%

 1.  

Ông/Mr. Fujiwara Norimasa

99,76%

 1.  

Bà/ Mrs. Nguyễn Thị Khánh Ngọc

99,76%

 

ng Nguyễn Văn Thọ –Tổng Giám đốc Công ty đọc báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022)

Trên giao diện Đại hội trực tuyến - bỏ phiếu điện tử của mỗi cổ đông, tại mục Biểu quyết – Bầu cử, Cổ đông thao tác bỏ phiếu điện tử cho các nội dung tại Đại hội. ĐHĐCĐ thường niên 2022 có 4 lần biểu quyết và 1 lần bầu cử, cụ thể:

4 lần biểu quyết bao gồm:

 •  Lần biểu quyết thứ 1: Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử
 • Lần biểu quyết thứ 2: Thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.
 • Lần biểu quyết thứ 3: Bầu cử: bầu cử hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027
 • Lần biểu quyết thứ 4: thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thành công tốt đẹp.

Dưới đây là sơ lược Công bố thông tin Biên bản – Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 (chi tiết xem tại: Link):

 • Báo cáo tư cách: 35 cổ đông tham dự họp và 02 đại biểu ủy quyền, đại diện cho 24.857.591 cổ phần bằng 67,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 • Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/4/2022 là 2512 cổ đông, đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 • Thông qua danh sách đoàn chủ tịch: Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tich. Kết quả 99,17% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành. Danh sách Đoàn chủ tịch gồm: Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tọa, Ông Nguyễn Văn Thọ, Ông Nguyễn Văn Dũng, Ông Lê Minh Tuấn, Bà Nguyễn Thị Thùy Linh.
 • Có 99,17% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp thành thông qua danh sách Ban Thư ký.
 • Có 99,17% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp thành thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu.
 • Có 99,17% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp thành thông qua Quy chế tổ chức, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

 

 

Diễn biến chi tiết tại ĐHCĐ được phát trực tiếp trên kênh Youtube của Công ty:

                        

BAN TRUYỀN THÔNG

Chia sẻ