ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Tái bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Thọ

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tái bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Thọ, kể từ ngày 31/07/2023, nhiệm kỳ 5 năm.

Chia sẻ