ẢNh đại diện

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 - 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 - 2021

Ngày: 10-05-2021 | Lượt xem: 464

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 - 2021

Xem thêm
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 1 - 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 1 - 2021

Ngày: 10-05-2021 | Lượt xem: 464

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 - 2021

Xem thêm
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐKCC THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐKCC THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

Ngày: 27-04-2021 | Lượt xem: 629

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐKCC THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021 

Xem thêm
NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

Ngày: 26-04-2021 | Lượt xem: 673

NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

Xem thêm
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

Ngày: 22-04-2021 | Lượt xem: 684

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

Xem thêm
THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Ngày: 16-04-2021 | Lượt xem: 642

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Xem thêm
BÁO CÁO TÀI CHÍNH  SAU KIỂM TOÁN NĂM 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH SAU KIỂM TOÁN NĂM 2020

Ngày: 09-04-2021 | Lượt xem: 1307

BÁO CÁO TÀI CHÍNH  SAU KIỂM TOÁN NĂM 2020

Xem thêm
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT SAU KIỂM TOÁN NĂM 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT SAU KIỂM TOÁN NĂM 2020

Ngày: 09-04-2021 | Lượt xem: 939

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT SAU KIỂM TOÁN NĂM 2020

Xem thêm
BÁO CÁO VỀ VIỆC GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2020

BÁO CÁO VỀ VIỆC GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2020

Ngày: 09-04-2021 | Lượt xem: 601

BÁO CÁO VỀ VIỆC GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2020

Xem thêm
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ngày: 06-04-2021 | Lượt xem: 563

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Xem thêm
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2020

Ngày: 30-03-2021 | Lượt xem: 572

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2020

Xem thêm
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC XIN GIA HẠN THỜI GIAN TÔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC XIN GIA HẠN THỜI GIAN TÔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày: 25-03-2021 | Lượt xem: 561

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC XIN GIA HẠN THỜI GIAN TÔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Xem thêm
Thông báo đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần Công Ty CP Cơ Khí Xây Dựng Amecc

Thông báo đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần Công Ty CP Cơ Khí Xây Dựng Amecc

Ngày: 17-03-2021 | Lượt xem: 514

Thông báo đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần Công Ty CP Cơ Khí Xây Dựng Amecc

Xem thêm