ẢNh đại diện

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

Công Bố Thông Tin về việc Bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát ngày 8/6/2022

Công Bố Thông Tin về việc Bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát ngày 8/6/2022

Ngày: 08-06-2022 | Lượt xem: 299

Công Bố Thông Tin về việc Bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát ngày 8/6/2022

Xem thêm
CBTT BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2022

CBTT BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2022

Ngày: 30-05-2022 | Lượt xem: 498

CBTT BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2022

Xem thêm
Nghị Quyết Đề Cử Thành Viên HĐQT & BKS

Nghị Quyết Đề Cử Thành Viên HĐQT & BKS

Ngày: 21-05-2022 | Lượt xem: 203

Nghị Quyết Đề Cử Thành Viên HĐQT & BKS

Xem thêm
Nghị Quyết Đề Cử Thành Viên HĐQT & BKS

Nghị Quyết Đề Cử Thành Viên HĐQT & BKS

Ngày: 20-05-2022 | Lượt xem: 1189

Nghị Quyết Đề Cử Thành Viên HĐQT & BKS

Xem thêm
HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Ngày: 15-05-2022 | Lượt xem: 273

HƯỠNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Xem thêm
CBTT _ THỐNG NHẤT NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CBTT _ THỐNG NHẤT NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày: 09-05-2022 | Lượt xem: 470

CBTT _ THỐNG NHẤT NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Xem thêm
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 1 NĂM 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 1 NĂM 2022

Ngày: 28-04-2022 | Lượt xem: 392

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 1 NĂM 2022

Xem thêm
Thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào ngày 30/05/2022

Thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào ngày 30/05/2022

Ngày: 28-04-2022 | Lượt xem: 280

Thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào ngày 30/05/2022

Xem thêm
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

Ngày: 19-04-2022 | Lượt xem: 1054

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

Xem thêm
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ngày: 08-04-2022 | Lượt xem: 660

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Xem thêm
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Ngày: 08-04-2022 | Lượt xem: 653

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 

Xem thêm
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày: 08-04-2022 | Lượt xem: 579

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Xem thêm
Nghị Quyết HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên và Thông báo Ngày chốt quyền cuối cùng.

Nghị Quyết HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên và Thông báo Ngày chốt quyền cuối cùng.

Ngày: 29-03-2022 | Lượt xem: 512

Nghị Quyết HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên và Thông báo Ngày chốt quyền cuối cùng.

Xem thêm