ẢNh đại diện

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

Thông báo về Ngày giao dịch đầu tiên đối với Cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC (MCK: AMS)

Thông báo về Ngày giao dịch đầu tiên đối với Cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC (MCK: AMS)

Ngày: 19-04-2023 | Lượt xem: 246

Thông báo về Ngày giao dịch đầu tiên đối với Cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC (MCK: AMS)

Xem thêm
Báo cáo thường niên 2022

Báo cáo thường niên 2022

Ngày: 19-04-2023 | Lượt xem: 791

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo thường niên năm 2022

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT Số: 05/2023/NQ-HĐQT-AMECC ngày 04/04/2023.

Nghị quyết HĐQT Số: 05/2023/NQ-HĐQT-AMECC ngày 04/04/2023.

Ngày: 05-04-2023 | Lượt xem: 353

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật về Nghị quyết của HĐQT thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

Xem thêm
Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Ngày: 04-04-2023 | Lượt xem: 299

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật về Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, cụ thể như sau:

Xem thêm
Giải trình liên quan đến BCTC năm 2022

Giải trình liên quan đến BCTC năm 2022

Ngày: 30-03-2023 | Lượt xem: 489

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế năm 2022 so với 2021 và chênh lệch >5% lợi nhuận trên BCTC trước và sau kiểm toán.

Xem thêm
Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi ngày 29/03/2023)

Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi ngày 29/03/2023)

Ngày: 30-03-2023 | Lượt xem: 580

Sửa đổi Khoản 2,3, Điều 12 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc như sau:

Xem thêm
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21 ngày 30/03/2023

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21 ngày 30/03/2023

Ngày: 30-03-2023 | Lượt xem: 345

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC thông báo Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 30/03/2023.

Xem thêm
Báo cáo tài chính năm Tổng hợp 2022

Báo cáo tài chính năm Tổng hợp 2022

Ngày: 30-03-2023 | Lượt xem: 574

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo tài chính Tổng hợp (đã kiểm toán) năm 2022

Xem thêm
Báo cáo tài chính năm Hợp Nhất năm 2022

Báo cáo tài chính năm Hợp Nhất năm 2022

Ngày: 30-03-2023 | Lượt xem: 519

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo tài chính Hợp nhất (đã kiểm toán) năm 2022

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT Số: 04/2023/NQ-HĐQT-AMECC ngày 27/03/2023

Nghị quyết HĐQT Số: 04/2023/NQ-HĐQT-AMECC ngày 27/03/2023

Ngày: 27-03-2023 | Lượt xem: 308

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật về Nghị quyết của HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, dự kiến tổ chức trước ngày 30/06/2023.

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT Số: 03/2023/NQ-HĐQT-AMECC ngày 21/03/2023

Nghị quyết HĐQT Số: 03/2023/NQ-HĐQT-AMECC ngày 21/03/2023

Ngày: 22-03-2023 | Lượt xem: 335

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật về Nghị quyết của HĐQT thông qua các nội dung chính như sau:

Xem thêm
Công bố thông tin về Kết quả phát hành cổ phiếu Riêng lẻ và Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Công bố thông tin về Kết quả phát hành cổ phiếu Riêng lẻ và Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Ngày: 20-03-2023 | Lượt xem: 263

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được CBTT về việc Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết sau khi Báo cáo kết quả Phát hành cổ phiếu theo Chương trình Phát hành cổ phiếu rêng lẻ đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 16/11/2022

Xem thêm
BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN NGHĨA (CHỦ TICH HĐQT) VÀ ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ (TỔNG GIÁM ĐỐC - TV HĐQT)

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN NGHĨA (CHỦ TICH HĐQT) VÀ ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ (TỔNG GIÁM ĐỐC - TV HĐQT)

Ngày: 20-03-2023 | Lượt xem: 290

Công ty CP Cơ khí xây dựng AMECC báo cáo tình hình mua cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ của ÔNG NGUYỄN VĂN NGHĨA (CHỦ TICH HĐQT) VÀ ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ (TỔNG GIÁM ĐỐC - TV HĐQT) đã hoàn tất vào ngày 20/03/2023

Xem thêm