ẢNh đại diện

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT-AMECC

Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT-AMECC

Ngày: 04-05-2023 | Lượt xem: 277

Thông qua chương trình và các tài liệu phục vụ cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC, cụ thể như sau:

Xem thêm
Chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày: 04-05-2023 | Lượt xem: 290

Chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

Xem thêm
 Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 1/2023 so với Quý 1/2022

Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 1/2023 so với Quý 1/2022

Ngày: 28-04-2023 | Lượt xem: 374

Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 1/2023 so với Quý 1/2022

Xem thêm
Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 1 năm 2023

Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 1 năm 2023

Ngày: 28-04-2023 | Lượt xem: 367

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 1 năm 2023

Xem thêm
Báo cáo tài chính Tổng hợp - Quý 1 năm 2023

Báo cáo tài chính Tổng hợp - Quý 1 năm 2023

Ngày: 28-04-2023 | Lượt xem: 323

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo tài chính Tổng hợp - Quý 1 năm 2023

Xem thêm
Thông báo về Ngày giao dịch đầu tiên đối với Cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC (MCK: AMS)

Thông báo về Ngày giao dịch đầu tiên đối với Cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC (MCK: AMS)

Ngày: 19-04-2023 | Lượt xem: 162

Thông báo về Ngày giao dịch đầu tiên đối với Cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC (MCK: AMS)

Xem thêm
Báo cáo thường niên 2022

Báo cáo thường niên 2022

Ngày: 19-04-2023 | Lượt xem: 595

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo thường niên năm 2022

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT Số: 05/2023/NQ-HĐQT-AMECC ngày 04/04/2023.

Nghị quyết HĐQT Số: 05/2023/NQ-HĐQT-AMECC ngày 04/04/2023.

Ngày: 05-04-2023 | Lượt xem: 260

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật về Nghị quyết của HĐQT thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

Xem thêm
Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Ngày: 04-04-2023 | Lượt xem: 221

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật về Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, cụ thể như sau:

Xem thêm
Giải trình liên quan đến BCTC năm 2022

Giải trình liên quan đến BCTC năm 2022

Ngày: 30-03-2023 | Lượt xem: 372

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế năm 2022 so với 2021 và chênh lệch >5% lợi nhuận trên BCTC trước và sau kiểm toán.

Xem thêm
Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi ngày 29/03/2023)

Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi ngày 29/03/2023)

Ngày: 30-03-2023 | Lượt xem: 386

Sửa đổi Khoản 2,3, Điều 12 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc như sau:

Xem thêm
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21 ngày 30/03/2023

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21 ngày 30/03/2023

Ngày: 30-03-2023 | Lượt xem: 234

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC thông báo Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 30/03/2023.

Xem thêm
Báo cáo tài chính năm Tổng hợp 2022

Báo cáo tài chính năm Tổng hợp 2022

Ngày: 30-03-2023 | Lượt xem: 453

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo tài chính Tổng hợp (đã kiểm toán) năm 2022

Xem thêm