ẢNh đại diện

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

Báo cáo tài chính năm Hợp Nhất năm 2022

Báo cáo tài chính năm Hợp Nhất năm 2022

Ngày: 30-03-2023 | Lượt xem: 399

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo tài chính Hợp nhất (đã kiểm toán) năm 2022

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT Số: 04/2023/NQ-HĐQT-AMECC ngày 27/03/2023

Nghị quyết HĐQT Số: 04/2023/NQ-HĐQT-AMECC ngày 27/03/2023

Ngày: 27-03-2023 | Lượt xem: 219

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật về Nghị quyết của HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, dự kiến tổ chức trước ngày 30/06/2023.

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT Số: 03/2023/NQ-HĐQT-AMECC ngày 21/03/2023

Nghị quyết HĐQT Số: 03/2023/NQ-HĐQT-AMECC ngày 21/03/2023

Ngày: 22-03-2023 | Lượt xem: 247

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật về Nghị quyết của HĐQT thông qua các nội dung chính như sau:

Xem thêm
Công bố thông tin về Kết quả phát hành cổ phiếu Riêng lẻ và Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Công bố thông tin về Kết quả phát hành cổ phiếu Riêng lẻ và Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Ngày: 20-03-2023 | Lượt xem: 191

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được CBTT về việc Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết sau khi Báo cáo kết quả Phát hành cổ phiếu theo Chương trình Phát hành cổ phiếu rêng lẻ đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 16/11/2022

Xem thêm
BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN NGHĨA (CHỦ TICH HĐQT) VÀ ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ (TỔNG GIÁM ĐỐC - TV HĐQT)

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN NGHĨA (CHỦ TICH HĐQT) VÀ ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ (TỔNG GIÁM ĐỐC - TV HĐQT)

Ngày: 20-03-2023 | Lượt xem: 212

Công ty CP Cơ khí xây dựng AMECC báo cáo tình hình mua cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ của ÔNG NGUYỄN VĂN NGHĨA (CHỦ TICH HĐQT) VÀ ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ (TỔNG GIÁM ĐỐC - TV HĐQT) đã hoàn tất vào ngày 20/03/2023

Xem thêm
BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA SANKYU INC.

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA SANKYU INC.

Ngày: 17-03-2023 | Lượt xem: 273

Công ty CP Cơ khí xây dựng AMECC báo cáo tình hình mua cổ phiếu theo chương trình  phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Cổ đông SANKYU INC đã hoàn tất vào ngày 17/03/2023.

Xem thêm
CBTT Thông báo giao dịch của người nội bộ

CBTT Thông báo giao dịch của người nội bộ

Ngày: 01-03-2023 | Lượt xem: 254

CBTT Thông báo giao dịch của người nội bộ

Xem thêm
GCN Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20

GCN Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20

Ngày: 01-03-2023 | Lượt xem: 140

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật bản thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 20

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT Số: 02/2023/NQ-HĐQT-AMECC về việc: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi bổ sung, nội dung đăng ký kinh doanh

Nghị quyết HĐQT Số: 02/2023/NQ-HĐQT-AMECC về việc: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi bổ sung, nội dung đăng ký kinh doanh

Ngày: 25-02-2023 | Lượt xem: 325

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật về Nghị quyết của HĐQT thông qua các nội dung chính như sau:

Xem thêm
Công bố thông tin về Kết quả phát hành cổ phiếu ESOP và Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Công bố thông tin về Kết quả phát hành cổ phiếu ESOP và Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Ngày: 03-02-2023 | Lượt xem: 247

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được CBTT về việc Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết sau khi Báo cáo kết quả Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Xem thêm
Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 4/2022 so với Quý

Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 4/2022 so với Quý

Ngày: 30-01-2023 | Lượt xem: 228

Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 4/2022 so với Quý 4/2021

Xem thêm
Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 4 năm 2022

Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 4 năm 2022

Ngày: 30-01-2023 | Lượt xem: 379

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 4 năm 2022

Xem thêm
Báo cáo tài chính Tổng hợp - Quý 4 năm 2022

Báo cáo tài chính Tổng hợp - Quý 4 năm 2022

Ngày: 30-01-2023 | Lượt xem: 166

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo tài chính Tổng hợp - Quý 4 năm 2022

Xem thêm