ẢNh đại diện

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

CBTT Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi

CBTT Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi

Ngày: 17-11-2022 | Lượt xem: 287

Sửa đổi khoản 1, điều 4 về ngành, nghề kinh doanh tại điều lệ công ty:

Xem thêm
CBTT Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

CBTT Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Ngày: 17-11-2022 | Lượt xem: 202

CBTT Nghị quyết HĐQT số 1611-1-2022/CBTT-TB thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 16/11/2022 với nội dung chính như sau:

Xem thêm
CBTT Thay đổi nhân sự Mr INOUE YUJI

CBTT Thay đổi nhân sự Mr INOUE YUJI

Ngày: 16-11-2022 | Lượt xem: 190

CBTT Thay đổi nhân sự Mr INOUE YUJI

Xem thêm
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 16/11/2022

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 16/11/2022

Ngày: 16-11-2022 | Lượt xem: 335

Công ty Cổ phần Cơ khi xây dựng AMECC trân trọng thông báo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 16/11/2022

Xem thêm
Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 10/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 16/11/2022

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 10/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 16/11/2022

Ngày: 07-11-2022 | Lượt xem: 275

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc đã thống nhất thông qua hiệu chỉnh Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 diễn ra vào ngày 16/11/2022: 1. Thay đổi nội dung Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 2. Đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị cho thời gi

Xem thêm
Thông báo bổ nhiệm Kế toán trưởng, thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ

Thông báo bổ nhiệm Kế toán trưởng, thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ

Ngày: 07-11-2022 | Lượt xem: 0

Công ty CP Cơ khí xây dựng AMECC, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự như sau:

Xem thêm
Thông báo bổ nhiệm Kế toán trưởng, thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ

Thông báo bổ nhiệm Kế toán trưởng, thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ

Ngày: 07-11-2022 | Lượt xem: 241

Công ty CP Cơ khí xây dựng AMECC, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự như sau:

Xem thêm
CV Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế - Quý 3 năm 2022

CV Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế - Quý 3 năm 2022

Ngày: 31-10-2022 | Lượt xem: 0

CV Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế - Quý 3 năm 2022

Xem thêm
CV Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế - Quý 3 năm 2022

CV Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế - Quý 3 năm 2022

Ngày: 30-10-2022 | Lượt xem: 205

CV Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế - Quý 3 năm 2022

Xem thêm
Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 3 năm 2022

Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 3 năm 2022

Ngày: 30-10-2022 | Lượt xem: 591

Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 3 năm 2022

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2022

Ngày: 30-10-2022 | Lượt xem: 289

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2022

Xem thêm