ẢNh đại diện

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT 03.04.2017

Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT 03.04.2017

Ngày: 03-04-2017 | Lượt xem: 913

Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT 03.04.2017

Xem thêm
AMECC - Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017

AMECC - Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017

Ngày: 02-04-2017 | Lượt xem: 2019

AMECC - Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017

Xem thêm
AMECC - BỘ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

AMECC - BỘ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

Ngày: 22-03-2017 | Lượt xem: 1671

BỘ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

Xem thêm
AMECC - Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Thường Niên 2017

AMECC - Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Thường Niên 2017

Ngày: 16-03-2017 | Lượt xem: 1916

Hội đồng Quản trị Công ty CP cơ khí xây dựng Amecc trân trọng kính mời các Quý vị cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Xem thêm
AMECC - Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu

AMECC - Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu

Ngày: 15-03-2017 | Lượt xem: 1114

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu - Ông Nguyễn Văn Thọ, Ông Lê Đình Tư, Bà Lê Phương Nhâm

Xem thêm
AMECC - Báo cáo thường niên 2016

AMECC - Báo cáo thường niên 2016

Ngày: 15-03-2017 | Lượt xem: 2359

AMECC - Báo cáo thường niên 2016

Xem thêm
Công văn giải trình biến động 10% lợi nhuận năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015

Công văn giải trình biến động 10% lợi nhuận năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015

Ngày: 07-03-2017 | Lượt xem: 1129

2017-03-07 Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC năm 2016 biến động hơn 10% so với năm 2015, theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tại chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán,...

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

Ngày: 04-03-2017 | Lượt xem: 1355

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 - đã được kiểm toán

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính Công ty năm 2016

AMECC - Báo cáo tài chính Công ty năm 2016

Ngày: 04-03-2017 | Lượt xem: 2316

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC - Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán.

Xem thêm
AMECC - Thông báo chốt Danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

AMECC - Thông báo chốt Danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Ngày: 04-03-2017 | Lượt xem: 1572

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Xem thêm
AMECC - Thông báo cổ đông đến đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

AMECC - Thông báo cổ đông đến đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

Ngày: 07-02-2017 | Lượt xem: 989

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin thông báo cho Quý cổ đông được biết để đến nhận sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Khi đến nhận đề nghị Quý Cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân để đối chiếu nhận sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Xem thêm
AMECC - Thông báo mời tham dự Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch chứng khoán.

AMECC - Thông báo mời tham dự Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch chứng khoán.

Ngày: 07-02-2017 | Lượt xem: 867

2017-02-07 Thực hiện Nghị Quyết của Đại hội cổ đông của công ty ngày 27/03/2016 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC đã hoàn thành thủ tục lưu ký chứng khoán của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán ( Công văn chấp thuận số 13/2017/GCP-VSD ngày 12/01/2017) và được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên sàn Upcom (Quyết định số 66/QĐ-SGDHN ngày 23/01/2017)

Xem thêm