ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Ngày: 04-04-2023 | Lượt xem: 202

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật về Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, cụ thể như sau:

Xem thêm
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21 ngày 30/03/2023

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21 ngày 30/03/2023

Ngày: 30-03-2023 | Lượt xem: 205

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC thông báo Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 30/03/2023.

Xem thêm
Công bố thông tin về Kết quả phát hành cổ phiếu Riêng lẻ và Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Công bố thông tin về Kết quả phát hành cổ phiếu Riêng lẻ và Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Ngày: 20-03-2023 | Lượt xem: 168

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được CBTT về việc Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết sau khi Báo cáo kết quả Phát hành cổ phiếu theo Chương trình Phát hành cổ phiếu rêng lẻ đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 16/11/2022

Xem thêm
BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN NGHĨA (CHỦ TICH HĐQT) VÀ ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ (TỔNG GIÁM ĐỐC - TV HĐQT)

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN NGHĨA (CHỦ TICH HĐQT) VÀ ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ (TỔNG GIÁM ĐỐC - TV HĐQT)

Ngày: 20-03-2023 | Lượt xem: 187

Công ty CP Cơ khí xây dựng AMECC báo cáo tình hình mua cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ của ÔNG NGUYỄN VĂN NGHĨA (CHỦ TICH HĐQT) VÀ ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ (TỔNG GIÁM ĐỐC - TV HĐQT) đã hoàn tất vào ngày 20/03/2023

Xem thêm
BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA SANKYU INC.

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA SANKYU INC.

Ngày: 17-03-2023 | Lượt xem: 247

Công ty CP Cơ khí xây dựng AMECC báo cáo tình hình mua cổ phiếu theo chương trình  phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Cổ đông SANKYU INC đã hoàn tất vào ngày 17/03/2023.

Xem thêm
CBTT Thông báo giao dịch của người nội bộ

CBTT Thông báo giao dịch của người nội bộ

Ngày: 01-03-2023 | Lượt xem: 240

CBTT Thông báo giao dịch của người nội bộ

Xem thêm
GCN Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20

GCN Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20

Ngày: 01-03-2023 | Lượt xem: 123

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật bản thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 20

Xem thêm
Công bố thông tin về Kết quả phát hành cổ phiếu ESOP và Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Công bố thông tin về Kết quả phát hành cổ phiếu ESOP và Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Ngày: 03-02-2023 | Lượt xem: 218

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được CBTT về việc Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết sau khi Báo cáo kết quả Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Xem thêm
Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 4/2022 so với Quý

Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 4/2022 so với Quý

Ngày: 30-01-2023 | Lượt xem: 194

Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 4/2022 so với Quý 4/2021

Xem thêm
Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 4 năm 2022

Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 4 năm 2022

Ngày: 30-01-2023 | Lượt xem: 339

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 4 năm 2022

Xem thêm
Báo cáo tài chính Tổng hợp - Quý 4 năm 2022

Báo cáo tài chính Tổng hợp - Quý 4 năm 2022

Ngày: 30-01-2023 | Lượt xem: 146

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo tài chính Tổng hợp - Quý 4 năm 2022

Xem thêm
Thông báo cập nhật về phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Thông báo cập nhật về phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Ngày: 07-01-2023 | Lượt xem: 167

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật về Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. Thông báo này thay thế Thông báo phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty số 230/2022/AMECC-TB ngày 19/12/2022..

Xem thêm
CBTT Thông báo điều chỉnh thông tin và gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phần

CBTT Thông báo điều chỉnh thông tin và gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phần

Ngày: 28-12-2022 | Lượt xem: 150

Ngày 28/12/2022, Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC gửi thông báo về việc cần điều chỉnh thông tin và gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty. Công ty sẽ tiếp tục thông báo trong thời gian sớm nhất, sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Xem thêm