ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

 DỰ THẢO - NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

DỰ THẢO - NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

Ngày: 07-06-2021 | Lượt xem: 213

 DỰ THẢO - NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY  

Xem thêm
Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ TN 2021

Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ TN 2021

Ngày: 07-06-2021 | Lượt xem: 261

Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ TN 2021

Xem thêm
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 - 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 - 2021

Ngày: 10-05-2021 | Lượt xem: 196

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 - 2021

Xem thêm
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 1 - 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 1 - 2021

Ngày: 10-05-2021 | Lượt xem: 184

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 - 2021

Xem thêm
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐKCC THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐKCC THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

Ngày: 27-04-2021 | Lượt xem: 330

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐKCC THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021 

Xem thêm
NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

Ngày: 26-04-2021 | Lượt xem: 360

NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

Xem thêm
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

Ngày: 22-04-2021 | Lượt xem: 313

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

Xem thêm
THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Ngày: 16-04-2021 | Lượt xem: 293

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Xem thêm
BÁO CÁO VỀ VIỆC GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2020

BÁO CÁO VỀ VIỆC GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2020

Ngày: 09-04-2021 | Lượt xem: 344

BÁO CÁO VỀ VIỆC GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2020

Xem thêm
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ngày: 06-04-2021 | Lượt xem: 238

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Xem thêm
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2020

Ngày: 30-03-2021 | Lượt xem: 269

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2020

Xem thêm
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC XIN GIA HẠN THỜI GIAN TÔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC XIN GIA HẠN THỜI GIAN TÔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày: 25-03-2021 | Lượt xem: 280

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC XIN GIA HẠN THỜI GIAN TÔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Xem thêm
Thông báo đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần Công Ty CP Cơ Khí Xây Dựng Amecc

Thông báo đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần Công Ty CP Cơ Khí Xây Dựng Amecc

Ngày: 17-03-2021 | Lượt xem: 210

Thông báo đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần Công Ty CP Cơ Khí Xây Dựng Amecc

Xem thêm