ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

Ngày: 20-06-2023 | Lượt xem: 260

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC lựa chọn CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM – Thành viên độc lập hãng kiểm toán quốc tế LEA GLOBAL là đơn vị độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Xem thêm
Thông báo Thay đổi Nhân sự

Thông báo Thay đổi Nhân sự

Ngày: 29-05-2023 | Lượt xem: 353

Miễn nhiệm: Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó TGĐ

Xem thêm
Thông báo thay đổi người có liên quan Người nội bộ

Thông báo thay đổi người có liên quan Người nội bộ

Ngày: 26-05-2023 | Lượt xem: 273

Thông báo thay đổi người có liên quan Người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Khánh Ngọc

Xem thêm
Thông báo Thay đổi Nhân sự

Thông báo Thay đổi Nhân sự

Ngày: 26-05-2023 | Lượt xem: 304

- Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Khánh Ngọ - Bổ nhiệm Ông Vũ Đình Thông - Vị trí: Thành viên Ban kiểm soát

Xem thêm
Bản Cung cấp thông tin

Bản Cung cấp thông tin

Ngày: 26-05-2023 | Lượt xem: 309

Bản Cung cấp thông tin về Ông Vũ Đình Thông - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Thay thế cho bà Nguyễn Thị Khánh Ngọc)

Xem thêm
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Ngày: 23-05-2023 | Lượt xem: 283

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó TGĐ đã hoàn tất giao dịch bán 160.000 Cổ phiếu vào ngày 16/05/2023.

Xem thêm
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Ngày: 12-05-2023 | Lượt xem: 273

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó TGĐ đăng ký giao dịch cổ phiếu kể từ ngày 15/05/2023 - 10/06/2023

Xem thêm
Chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày: 04-05-2023 | Lượt xem: 368

Chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

Xem thêm
Thông báo về Ngày giao dịch đầu tiên đối với Cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC (MCK: AMS)

Thông báo về Ngày giao dịch đầu tiên đối với Cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC (MCK: AMS)

Ngày: 19-04-2023 | Lượt xem: 246

Thông báo về Ngày giao dịch đầu tiên đối với Cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC (MCK: AMS)

Xem thêm
Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Ngày: 04-04-2023 | Lượt xem: 299

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật về Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, cụ thể như sau:

Xem thêm
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21 ngày 30/03/2023

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21 ngày 30/03/2023

Ngày: 30-03-2023 | Lượt xem: 345

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC thông báo Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 30/03/2023.

Xem thêm
Công bố thông tin về Kết quả phát hành cổ phiếu Riêng lẻ và Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Công bố thông tin về Kết quả phát hành cổ phiếu Riêng lẻ và Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Ngày: 20-03-2023 | Lượt xem: 263

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được CBTT về việc Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết sau khi Báo cáo kết quả Phát hành cổ phiếu theo Chương trình Phát hành cổ phiếu rêng lẻ đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 16/11/2022

Xem thêm
BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN NGHĨA (CHỦ TICH HĐQT) VÀ ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ (TỔNG GIÁM ĐỐC - TV HĐQT)

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN NGHĨA (CHỦ TICH HĐQT) VÀ ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ (TỔNG GIÁM ĐỐC - TV HĐQT)

Ngày: 20-03-2023 | Lượt xem: 290

Công ty CP Cơ khí xây dựng AMECC báo cáo tình hình mua cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ của ÔNG NGUYỄN VĂN NGHĨA (CHỦ TICH HĐQT) VÀ ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ (TỔNG GIÁM ĐỐC - TV HĐQT) đã hoàn tất vào ngày 20/03/2023

Xem thêm